Piosenka Dla Ptaka

Grzegorz Turnau

Kiedy podnieœæ siê nie mo¿esz

I ogarnia ciê zw¹tpienie,

Wtedy nie p³acz, ptaku, nie p³acz.Ponieœ g³owê w stronê nieba,

Uwierz skrzyd³om,

W³asnym skrzyd³om,

One kiedyœ ci pomog¹

Unieœæ siê nad ziemiê, wstaæ.Lot twój bêdzie tak wysoki,

Lot twój bêdzie tak daleki,

Ile wiary i nadziei

W³asnym skrzyd³om mo¿esz daæ.A jak bêdziesz w pierwszym locie,

Bli¿ej nieba, dalej ziemi,

Nie zapomnij tam, w przestrzeniNie zapomnij tam, w b³êkicie

O tym ma³ym skrawku ziemi,

Gdzie powsta³o twoje ¿ycie.