Loap Nar D'n Tap Toe

Rowwen Heze

Loep nar d'n tap toe Lei

Nim wat te zoepe mei

Loep nar d'n tap toe

Anders is d'n tap toe

Loep nar d'n tap toe LeiLatst vroog Lei ziene baas

Wurrum 'ie nou 's noeit nuchter waas

Lei zei umdat dat toch ni bat

Merge bin ik toch wir zat

Loep nar d'n tap toe LeiLatst zei Lei teage 'n vrouw

Ik denk mar dat ik merge met ow trouw

Ze zei ik denk ni dat dat bat

Merge binde toch wir zat

Loep nar d'n tap toe Lei