Kroenenberg

Rowwen Heze

Ze waas donker achtien joar en neet te kriege

als ze vurbeej kwaam dreide alle kupkes mei

um oaver al die heite blikke mar te zwiege

ik docht 't is good ik ging nar eur toe en ik zei

refrein: De loes ta moetsjoe dwaile

die weilna sal kompas

del wassas talarero iekeres massimas

Ze keek meej aan of dat ze water haj zeen brande

mar niemand zaag hoe ik langzaam bezweek

want mier boetelands haj ik ni mier vurhande

dus nog mar ens terwijl ik nog wat spaanser keek

refrein

Nou heb ik op zich niks teage vremde tale

mar ik vond 't op zien minst 'n bitje erg

toen ze zei ge mot beloave neet te baale

mar ik bin Nel en ik koom oet Kroenenberg

refrein