Jane

The Panas Dalam

Jane. Jika kau dipanggil wijen.
Aku marah. Jane.
Jane. Jika kau dipanggil sesajen. Aku
marah. Jane.

Aku jadi emosionil. Aku jadi sentimentil.
Sejak dekatmu. Jane.

Jane. Jika kau dipanggil Jaenudin MZ .
Aku marah. Jane.
Jane. Jika kau dipanggil Blue Jeans.
Aku marah. Jane.

Aku jadi temperamen. Til. Aku jadi sentimentil.
Sejak dekatmu. Jane.

Jane. Jika kau dipanggil Jin.
Aku marah. Jane.
Jane jika kaudipanggil Blue Band.
Aku marah. Jane.

Aku jadi emosionil. Aku jadi sentimentil.
Sejak dekatmu, Jane.