Crimewave

Crystal Castles

Eyes lit
(Eyes) On sharp threats
(Eyes) From darks (eye) lips(Eye, eye, eye, eye, eye)
But lights press
(Eyes) The so-oft skin to rough ha-a-a-a-a-a-a-a-ands

Eyes lit
(Eyes) On sharp threats
(Eyes) From darks (eye) lips
(Eye, eye, eye, eye, eye)
But lights press
(Eyes) The so-oft skin to rough ha-a-a-a-a-a-a-a-ands

Eyes lit
(Eyes) On sharp threats
(Eyes) From darks (eye) lips
(Eye, eye, eye, eye, eye)
But lights press
(Eyes) The so-oft skin to rough ha-a-a-a-a-a-a-a-ands

Eyes lit
(Eyes) On sharp threats
(Eyes) From darks (eye) lips
(Eye, eye, eye, eye, eye)
But lights press
(Eyes) The so-oft skin to rough ha-a-a-a-a-a-a-a-ands

Eyes lit
(Eyes) On sharp threats
(Eyes) From darks (eye) lips
(Eye, eye, eye, eye, eye)
But lights press
(Eyes) The so-oft skin to rough ha-a-a-a-a-a-a-a-ands

Eyes lit
(Eyes) On sharp threats
(Eyes) From darks (eye) lips
(Eye, eye, eye, eye, eye)
But lights press
(Eyes) The so-oft skin to rough ha-a-a-a-a-a-a-a-ands

Eyes lit
(Eyes) On sharp threats
(Eyes) From darks (eye) lips
(Eye, eye, eye, eye, eye)
But lights press
(Eyes) The so-oft skin to rough ha-a-a-a-a-a-a-a-ands

Eyes lit
(Eyes) On sharp threats
(Eyes) From darks (eye) lips
(Eye, eye, eye, eye, eye)
But lights press
(Eyes) The so-oft skin to rough ha-a-a-a-a-a-a-a-ands

Eyes lit
On sharp threats
From darks lips
But lights press
The so-oft skin to rough ha-a-a-a-a-a-a-a-ands