Daftar Lirik Lagu Armored Saint

Daftar Lirik Lagu Armored Saint
# Artis Lagu
1 Armored Saint

After Me, The Flood

2 Armored Saint

Aftermath

3 Armored Saint

Another Day

4 Armored Saint

Book Of Blood

5 Armored Saint

Burning Question

6 Armored Saint

Can U Deliver

7 Armored Saint

Chemical Euphoria

8 Armored Saint

Conqueror

9 Armored Saint

Control Issues

10 Armored Saint

Creepy Feelings

11 Armored Saint

Crisis Of Life

12 Armored Saint

Damaged

13 Armored Saint

Deep Rooted Anger

14 Armored Saint

Den Of Thieves

15 Armored Saint

Dropping Like Flies

16 Armored Saint

Envy

17 Armored Saint

False Alarm

18 Armored Saint

For The Sake

19 Armored Saint

Glory Hunter

20 Armored Saint

Hanging Judge

21 Armored Saint

Human Vulture

22 Armored Saint

In The Hole

23 Armored Saint

Isolation

24 Armored Saint

Last Train Home

25 Armored Saint

Legacy

26 Armored Saint

Lesson Well Learned

27 Armored Saint

Long Before I Die

28 Armored Saint

Mad House

29 Armored Saint

March Of The Saint

30 Armored Saint

Mutiny On The World

31 Armored Saint

Nervous Man

32 Armored Saint

No Reason To Live (studio)

33 Armored Saint

On The Way

34 Armored Saint

Out On A Limb

35 Armored Saint

Over The Edge

36 Armored Saint

Pay Dirt

37 Armored Saint

Raising Fear

38 Armored Saint

Reign Of Fire

39 Armored Saint

Released

40 Armored Saint

Saturday Night Special

41 Armored Saint

Seducer

42 Armored Saint

Spineless

43 Armored Saint

Stricken By Fate

44 Armored Saint

Symbol Of Salvation

45 Armored Saint

Tainted Past

46 Armored Saint

Take A Turn

47 Armored Saint

Tension

48 Armored Saint

Terror

49 Armored Saint

The Laugh

50 Armored Saint

The Pillar