Sinterklaasje, Bonne, Bonne, Bonne

Sinterklaas

Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne


gooi wat in mijn lege, lege tonne,


gooi wat in de huizen


We zullen grabbelen als muizen


Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne


gooi wat in mijn lege,lege tonne,


gooi wat in mijn laarsje,


dank U, Sint-Niklaasje