Baby Do You Wanna Bump

Boney M

Do you wanna bump?Baby do you wanna bump

Do you do you wanna bump

Do you do you wanna bump

Do you do you wanna bump

B.U.M.P. BumpBaby do you wanna bump

Do you do you wanna bump

Do you do you wanna bump

Do you do you wanna bump

B.U.M.P. Bump... (long instrumental part)Baby do you wanna bump

Do you do you wanna bump

Do you do you wanna bump

Do you do you wanna bump

B.U.M.P. BumpBaby do you wanna bump

Do you do you wanna bump

Do you do you wanna bump

Do you do you wanna bump

B.U.M.P. Bump... (long instrumental part)Baby do you wanna bump

Do you do you wanna bump

Do you do you wanna bump

Do you do you wanna bump